United Street Kids Festival 2016 - Masaka

United Street Kids Festival 2016 - Masaka

Maatschappij

Created by :

United Street Kids Festival 2016 - Masaka

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 835 of € 1.980
42.2% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

If you Live in Uganda. Share trough mobile money: (+256) 0786867435


(Importent: Important English below)   

FB pagina: https://www.facebook.com/SKUmasakadancefestival/?ref=aymt_homepage_panel


                

United Street Kids Festival 2016 - Masaka is een dans festival  voor de straat kinderen van Masaka in Oeganda. Het zal plaats vinden in Nyendo op 9 oktober, een dorp aan de rand van de stad. Een dag vol Dans en muziek, workshops, Jams/Battles en optredens door zowel professionele dansers, dans docenten, artiesten en groepen als door de straat kinderen zelf.

Nyendo is een dichtbevolkt en vervuild dorp. De straten liggen vol met afval, plastic en rest materiaal van de werkplekken en een groot percentage van het dorp leeft in armoede. Criminaliteit laat zijn littekens achter en er is een zichtbare overmaat aan consumptie van Alcohol en Drugs. Nyendo heeft het grootste aantal straat kinderen van de stad. Deze werken in de werkplekken en winkels (fabrieken) waar ze lassen, koken bedden maken, Boda's (Brommer Taxi's) repareren of zware last bezorgen van 5 uur 's ochtend tot 8 uur 's avonds voor het kleine beetje loon dat ze daarvoor krijgen.
Dit verdient een kind niet. Maar!?...... 

Er is één ding wat de straat kinderen van Masaka gemeen hebben , "Dans"! Overal door de stad zitten de kinderen van de straat in dans groepen waar ze Trainen, Jammen, Dansen of elkaar uitdagen en testen in Battles. Dansen is voor hun manier om zich te uiten en een teken van verbroedering. Het bied hun de kracht en de wil het leven hier SAMEN door te komen en elkaar te blijven pushen op te staan. Het is de dans wat de straat kinderen hier mentaal en fysiek sterk, Fierce en zorgzaam maakt.

Mijn missie is deze kinderen de dag van hun leven te geven door een Dans festival te organiseren die ze nooit zullen vergeten.


United Street Kids Festival 2016 - Masaka (USKIDS) zal bestaan uit de volgende onderdelen:

1.Een podium met muziek installatie vanwaar de dans workshops worden gegeven door Dans docenten. Waar Dansers en
   dansgroepen optreden en Muziek artiesten hun shows opvoeren.

2. Een open veld/dans vloer waar de kinderen kunnen dansen en de lessen kunnen volgen. Waar de Cyphers (Battle Cirkels) 
     plaats zal vinden voor de Jams en Battles en waar ze van de shows kunnen genieten. The Main Floor!

3. Een maaltijd met een soda voor ieder Kind en groot aantal zitplaatsen voor vrienden en familie,

4. Een drum cirkel waar live muziek optredens zullen plaatsvinden door traditionele drum bands en muziek bands
    van scholen en weeshuis scholen. Hier zullen, onder begeleiding van deze muziek, BBoy (Breakdance) workshops worden
    gegeven door beroemde Bboyers uit Kampala.

5. Een mogelijkheid voor de straat kinderen en hun dansgroepen om op te treden op het podium voor ervaring.

6. Een hele dag vol dans workshops, Jams en optredens waar iedereen gratis van kan komen genieten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit festival zal verder rijken dan alleen Masaka! Het bevestigt de band tussen alle naburige steden. Masaka, Kampala, Jinja en meer. Allen slaan de handen ineen om deze dag voor de straat kinderen mogelijk te maken op 9 oktober in Nyendo Masaka. Samen met jou!
In Masaka en Kampala wonen enkele beroemde muziek artiesten en dansers van Oeganda die ik op mijn reis heb leren kennen en van hun talenten heb mogen genieten. De straat kinderen kennen deze hun en de artiesten kennen de straat kinderen omdat velen van de artiesten onder dezelfde omstandigheden zijn opgegroeid of zelfs in hetzelfde dorp. Dat maakt deze dag voor de kinderen zo bijzonder en een rijke ervaring dat hun lessen en optredens komen geven op 9 oktober bij het United Street Kids Festival 2016 - Masaka . Zij zijn de inspiratie voor de nieuwe generatie!

Dit alles kan mogelijk zijn! Mede dankzij jou! Deel dit bericht en dit event. Ondanks de grenzen en de vele kilometers zijn we allemaal verbonden met een gelijk doel, een gezamenlijk streven, 'De identificatie met ons bestaan'. Wij bestaan! Allemaal! en samen dansen we door het leven en genieten we van de muziek van ons bestaan. Wij zijn allemaal gelijk en allen één op de aarde vanuit de ruimte. Wij hebben allen de kans om onszelf te vinden en onze talenten te ontwikkelen. Dus waarom de kinderen hier niet?  

Bij elke gulle gift ontvang je een DVD met een compilatie van foto's en een door ons gemaakte film van het resultaat. Ondertekend en met een token dat het teken geeft dat 'Jij' deel bent van de verbondenheid en een bijdrage hebt geleverd aan de toekomst van deze kinderen.

Al is het een smilie icoontje, bij elk teken van waardering komen we één stap dichterbij bij het waarmaken van deze dag.

Wordt lid van de USKIDS familie!


Bevestig je verbondenheid met deze kinderen door dit bericht te delen! Gun ze deze dag en maak het mogelijk!


Namens alle Kinderen hier, de dansers en artiesten en mijzelf, Bedankt voor het delen en we zien jullie op 9 Oktober!


W.Boot
Wessel Boot
sku-masakadancefestival@hotmail.com
(+256) (0)786867435

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(English here!)

FB page: https://www.facebook.com/SKUmasakadancefestival/?ref=aymt_homepage_panel


United Street Kids Festival 2016 - Masaka is a dance festival for the children of the street, here in Masaka Uganda. It will take place in Nyendo on the 9th of October, a village on the outskirts of town. A day full of dance, music, workshops, jams/battles and performances provided by professional dancers, dance teachers, artists and groups as well as the street children groups themselves.

Nyendo is a densely populated and preluded village. The Streets are covered in trash, plastic and waste materials from the workshops and a high percentage of the people live in poverty. Crime spreads and leaves its mark and there is a visible and abundant overcunsumption of Alcohol and Drugs. Nyendo has the highest count of children living on the Streets of Masaka.
These children work at the workshops or shops (factory's). Here they weld, cook, make beds and bed frames, repair Boda's (moped taxi's) or deliver a heavy burden by carrying cargo. All this from 5 a.m. till 8 p.m  for the little amount of money they receive daily if not weekly. No child deserves this way of life.... Be that as it may!?

There is one thing that all children have in common, 'Dance'!. The children that live on the street unite in dance groups all over town in which they train, Jam, dance an challenge each other in Battles. Dancing is for them the way to express and exist. A way to bond, a way of life. It gives them the strength and the willpower to overcome the daily struggles and a possibility to inspire each other to rise and rise again. It is the dance that makes the street kids so mentally and physically strong, fierce and caring


My mission; is to give these children a day of their life by providing them a Dance Festival they will never forget.United Street Kids Festival 2016 - Masaka  (USKIDS) will consist of the following:


1. A stage with a high quality music system on which the dance teacher will give a variety of dance workshops. Where the     Dancers will perform and the music artist will give multiple live shows.

2. An open field/dance floor, where the children can dance and participate the workshops. Where the Cypher (Battle circle) will     take place for the Jams and Battles and where they can enjoy the show. The Main Floor!

3. A meal and soda for every child and many seats for friends and family to enjoy the event

4. A drum circle in which live music and traditional music will be played by the drum bands and music bands provided by the schools
    and orphanage schools. In this Drum Circle, the children of Nyendo can follow, under the guidance of live music, BBoy
    (Breakdance) workshops from famous B-boys and B-girls from Kampala.

5. An opportunity for street children to perform with their groups on stage for an experience.

6. A whole day, full of dancing, workshops, jams and shows where everyone can enjoy a day of dance for free

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This Festival will reach beyond Masaka alone! It will be a token of unity between all neighbouring city's. Masaka, Kampala, Jinja and more. All join their hands together to make this day possible for the children of the street in Nyendo Masaka on the 9th of october.
United with you!
Some of the most famous artists and dancer of Uganda, who I've met during my journey and witnessed their talents, live in Masaka and Kampala. The children know who these artists are and the artist knows the children because they too lived in these Streets, sometimes under the same harsh conditions if not the same village. That's what makes this day so special and rich in experience. That these talented artists will come to this event to give classes and shows on the 9th of October at the United Street Kids Festival 2016 - Masaka These artists are the inspiration of the next generation

All of this can become possible! Thanks to you. Share this message and this event. Despite the borders and  the distance between us, we are all connected in a unified strive; 'The identification of our existence'. We exist! All of us! and together we dance through life on the music of our existence. We are all equal, all one on earth through the eyes of space. We all have the power to find ourselves and develop our talents, if we get the chance. So why not the children here?

You will receive a signed DVD, with a compilation of pictures and a video, made by us, showing the result of the event with each generous gift. You will also receive a wooden token which stands for your connection with the children here and the others who support this event. A token of fellowship, that stands for our unity and shows your contribution in giving these children an experience that mold their future.


Even Though its is a smily icon, with every sign of appreciation we get one step closer to provide them this day.


Join the USKIDS family!


Show that you support these children by sharing this message a. Give them this day and make it happen.


On behalf of all children, Dancers and music artist and myself, Thank you. Thank you for sharing and we will see you on the 9th of October


W.BootWessel Boot
sku-masakadancefestival@hotmail.com
(+256) (0)786867435

FB page: https://www.facebook.com/SKUmasakadancefestival/?ref=aymt_homepage_panel