Studieproject Kinderen Zanskar

Financiële ondersteuning van individuele kinderen

Educatie

Created by :

Stichting Zanskar Scholen

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 0 of € 8.000
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

image
Voor u ligt informatie over de Stichting Zanskar Scholen. Ik hoop dat u de tijd neemt om het hele verhaal te lezen voordat u een beslissing neemt over ons verzoek.

Melinda Gates, mede voorzitter van de Gates foundation sprak in een rede in de Stanford University onder andere de volgende woorden: “When were you born? Who are your parents? Where did you grow up? None of us earned these things. They were given to us. When we strip away all of our luck and privilege and consider where we would be without them, it becomes easier to see someone who is poor and sick and say: that could be me”.  

De Stichting Zanskar Scholen, een kleine onafhankelijke Nederlandse stichting, is opgericht in 2009 en werkzaam in de regio Zanskar. Zij ondersteunt momenteel 15 schooltjes met in totaal ongeveer 450 leerlingen. Tevens financiert de stichting de opleiding van 12 kinderen uit extreem arme en / of gebroken gezinnen. 

Zanskar 

De Zanskarvallei ligt op een hoogte tussen de 3600 en 4200 meter ingeklemd tussen de Himalaya en het Zanskar gebergte in de deelstaat Jammu en Kashmir, de meest noordelijk gelegen deelstaat in India. Als gevolg van de geografische ligging heeft deze staat niet geprofiteerd van de economische ontwikkeling die India heeft doorgemaakt in de afgelopen 15 jaren. De bevolking van noord-Zanskar bestaat voor het merendeel uit Moslims en voornamelijk Boeddhisten in het zuidelijke deel van deze vallei. De oppervlakte van Zanskar bedraagt 6.000 vierkante kilometer, 1/6e van Nederland, en heeft 16.000 inwoners.

Het onderwijs op de overheidsscholen is kwalitatief zeer slecht. Bovendien is vervolgopleiding in de regio niet beschikbaar.

Onderwijs in India 

Na de onafhankelijkheidsverklaring en de opdeling van India hebben de opeenvolgende regeringen van het onderwijs een van de speerpunten van het beleid gemaakt. In de afgelopen 40 jaar zijn enorme aantallen scholen gebouwd en leerkrachten opgeleid. De kwaliteit van het elementair- en middelbaar onderwijs laat te wensen over. Met name op het platte land is de kwaliteit van het onderwijs beneden alle peil.

Op het platte land zijn de schoolgebouwtjes vaak slecht gebouwd, ontbreekt in de meeste gevallen elektriciteit, stromend water, verwarming en sanitaire voorzieningen. Veel van de schooltjes ontbreekt het aan de meest elementaire leermiddelen zoals: schoolborden, boeken, schriften, schrijfgerei en meubilair. Gebouwenonderhoud wordt zelden verricht. Het budget bestaat voor 88% uit salarissen voor onderwijzend- en ander personeel. Veel leerkrachten en leerlingen zijn vaak onreglementair afwezig en de onderwijsmethoden zijn hopeloos verouderd. Als gevolg van deze aanhoudende situatie zijn in de afgelopen 15 jaar duizenden, niet door de overheid gesubsidieerde maar wel erkende, privéscholen ontstaan. De kwaliteit van dit onderwijs is over het algemeen goed te noemen. Leermiddelen zijn aanwezig en de gebouwen zijn in redelijke staat. Omdat deze scholen niet gesubsidieerd worden wordt schoolgeld geheven. Het jaarlijkse bedrag plus bijkomende kosten gaat de financiële draagkracht van velen te boven. Zo blijft het aantal kansarmen onverminderd groot. Daartegenover staat dat sedert 20 jaar voor vervolgopleidingen een hoog percentage plaatsen worden gereserveerd voor lage kastes, kastelozen en minderheden.

Steun aan de 14 schooltjes 

Begonnen met 1 kloosterschooltje met 16 jongens in de leeftijd van 4 tot 16 jaar is dit uitgegroeid tot ondersteuning van momenteel 14 schooltjes. De schooltjes ontbreekt het aan de meest basale leermiddelen. De steun bestaat uit jaarlijkse leveringen van leermiddelen en sportmaterialen. Gedurende de afgelopen jaren zijn de

schooltjes voorzien van meubilair en zitmatrassen. De 4 kloosterscholen, alwaar de kinderen intern verblijven, zijn bovendien voorzien van matrassen en beddengoed. De keukens zijn opnieuw ingericht en sanitaire units gebouwd.

Financiële ondersteuning van individuele kinderen 

Deze structurele hulp is er op gericht om kinderen uit arme– en / of incomplete gezinnen de mogelijkheid te geven een basis- en vervolgopleiding te bieden. Het primair en middelbaar onderwijs wordt gevolgd privéscholen. Deze zijn in Zanskar niet beschikbaar. De kinderen worden intern geplaatst op scholen, 2 dagen rijden van huis, in Leh. Voor MBO, HBO en universitair onderwijs wordt uitgeweken naar plaatsen waar dit onderwijs beschikbaar is. Dit zal over het algemeen Srinagar of Delhi zijn. Dit jaar worden 12 kinderen financieel ondersteund. Waarvan 7 in het Boeddhistische zuiden en 5 in het noorden waar overwegend Moslims wonen. Om deze ondersteuning te kunnen bekostigen heeft de Stichting Zanskar Scholen een studiefonds opgericht genaamd Zanskar Familie Cirkel. Hierbij hebben zich 13 studie-ouders (sponsors) aangesloten, die iedere maand voldoende doneren om de schoolkosten (privéscholen) en kleding te betalen. Beroepsopleidingen met alle bijkomende kosten zijn duur. Te kostbaar voor sponsors om op te brengen. In India kent men geen studietoelage of studiebeurs en blijft beroepsonderwijs onbereikbaar voor hen die dit niet kunnen betalen. De Stichting Zanskar Scholen wil voor minimaal de eerder genoemde 12 kinderen de basis-, vervolg- en beroepsopleiding financieren. Wij financieren dit middels al genoemde studie-ouders, opbrengsten van markten, webshop en allerhande acties. Dit echter is bij lange na niet voldoende.

Ik wil u graag een drietal studenten voorstellen die nu of binnen vrij korte tijd slagen aan de high school en aan een beroepsopleiding zouden willen beginnen. Deze drie komen uit onvolledige gezinnen, waarvan de vader overleden of met de noorderzon vertrokken is. In India kent men geen sociaal vangnet en is men dan aangewezen op familie.  

In juli 2016 is Saieed Ali gestart met een hogere beroepsopleiding. 

Saieed wil graag Indian administration officer worden en in die positie de belangen van de straatarme bevolking van de deelstaat Jammu & Kashmir behartigen. Deze studie die in Jammu en New Delhi (universiteit) gevolgd zal worden duurt 6 jaar en kost €15.700.- inclusief kost en inwoning.

Hij heeft zich ertoe verplicht om later voor 1 kind uit een arm gezin de studie te bekostigen

Begin 2017 is Shakeela Banoo zover dat zij een universitaire studie kan volgen. 

Shakeela wil graag huisarts worden en werken in de streek waar zij nu woont. De dichtstbijzijnde arts is op 2 reisuren beschikbaar en het dichtstbijzijnde ziekenhuis is 10 auto-uren verwijderd. Eind 2016 hoopt zij voor de examens van klas 12 (high school) te slagen. Begin 2017 zou zij kunnen starten met de eenjarige cursus die toegang geeft tot de 5 jaar durende universitaire opleiding in Delhi of Srinagar. De studie kost ongeveer €6.500.- inclusief kost en inwoning. In deze schatting is uit gegaan van de veronderstelling dat de overheid in zeer uitzonderlijke gevallen een deel van den studiekosten vergoed. Zij heeft zich ertoe verplicht om later voor 1 kind uit een arm gezin de studie te bekostigen.

Begin 2017 is Mohmad Ibrahim zover dat hij de huisartsenstudie kan volgen. Eind 2017 hoopt hij voor de examens van klas 12 (high school) te slagen. 

Voor Mohmad geldt hetzelfde als voor Shakeela (hier boven).

Een cynicus zou opmerken dat ons studieproject aan het eigen succes ten onder gaat. Zo zien wij het niet en zullen er alles aan doen om de droom van deze kansarme kinderen in vervulling te laten gaan.  

Dit doel kunnen wij niet alleen verwezenlijken en hebben daarbij uw hulp nodig. Op dit moment hebben we €7.700.- gereserveerd voor de studie van deze 3 studenten. Nog een spectaculaire €21.000.- te gaan.

U kunt een van de 3 studenten financieel helpen door een eenmalige- of maandelijkse donatie. Wij zullen u halfjaarlijks op de hoogte houden van de studieresultaten van de door u ondersteunde student. Jaarlijks leggen wij schriftelijk financiële verantwoording aan u af. Indien gewenst mondeling. 

Ik hoop dat u dit verzoek welwillend wilt behandelen en een deel van de studiekosten van een van deze drie studenten wilt bekostigen. Vanzelfsprekend zijn wij bereid nadere informatie te verstrekken. 

De Stichting Zanskar Scholen maakt bij toekenning van financiële steun geen onderscheid naar geslacht, religie of politieke voorkeur, behoudens hen die met geweld hun doelen trachten te bereiken. Wel streeft de stichting ernaar om vooral meisjes uit hun isolement en achterstelling te halen. 

Paul Patist, voorzitter.