Share page on:

Stichting Orange Help Association

Vanaf 2 augustus 2018 is de Stichting Orange Help Association als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stichting Orange Help Association stelt zich ten doel:

Het in woord en daad het verlenen van directe materiële en immateriële hulp aan mensen die deze hulp willen aanvaarden zonder hierbij onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke andere in het kader van haar doelstelling niet relevante grond ook. Het geven van voorlichting aan groepen en individuen en deze motiveren, zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naasten in nood.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zonder dat de stichting een en ander bedrijfsmatig gaat verrichten.


Missie/visie

Stichting OHA wil families in een veilige leefomgeving laten leven met toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Wij gaan de strijd aan tegen armoede door projecten op te zetten voor zelfontplooiing en het herwinnen van de (financiële) zelfstandigheid van mensen die ons hulp daarbij nodig hebben.


Beloningsbeleid

Stichting Orange Help Association leeft van giften van donateurs.

Een van onze kernwaarden is rentmeesterschap. Dat betekent dat we de aan ons toevertrouwde middelen zeer zorgvuldig en zo efficiënt mogelijk willen inzetten. Vanuit de bedrijfsvoering worden daarom de uitgaven scherp in de gaten gehouden. Ook t.a.v. de beloning voert Stichting Orange Help Association een terughoudend beleid.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De bestuursleden en overige vrijwilligers ontvangen (indien gewenst) een vrijwilligersvergoeding.


Belegingsbeleid

Stichting Orange Help Association belegt de gedoneerde gelden niet.