Stichting Linge's Zorglandgoed

Uw welzijn, onze zorg

Gezondheidszorg

Created by :

Stichting Linge's Zorglandgoed

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Belangrijkste speerpunten van Stichting Linge’s Zorglandgoed 

De basis van Linge’s Zorglandgoed is om zorg en groen te combineren voor 30 zorgvragers met dementie in een kleinschalige woonvorm. Met een WTZI erkenning zijn wij een toegelaten zorginstelling binnen de Wet Langdurige Zorg en hebben wij een zorgcontract met het zorgkantoor. Iedere zorgvrager met een indicatie dementie heeft daarmee toegang tot de wachtlijst en draagt bij naar draagkracht.

Meer inzet van zorgpersoneel, verbetering van kwaliteit van zorg én welzijn van zorgvragers

Door gebruik te maken van de groene omgeving zullen zorgvragers meer blijven bewegen en daardoor minder mobiliteitsproblemen ervaren en lagere zorgkosten hebben. Tevens wordt door het daglicht het waak- slaapritme gestimuleerd en verlaagd de stress en onrust bij zorgvragers waarmee de medicatiekosten lager zullen zijn.

Met een lage overhead van 10 % en lage management kosten is er ruimte voor extra zorgmedewerkers met een verhouding van bijna 1 FTE op 1 zorgvrager. In reguliere verpleeghuizen is dit meestal 1 FTE op 3 zorgvragers of meer.

Deze punten zijn verwerkt in onze beoogde prestaties die we vanaf opening wetenschappelijk zullen laten volgen of de verwachte effecten op welzijn, gezondheid en financieel worden bereikt. De punten zijn ook bekend bij het ministerie van VWS en het zorgkantoor VGZ en gezamenlijk zullen we de resultaten breed bekend maken en als stimulans voor andere zorginstellingen laten zijn.

Wij informeren u graag nader over onze beoogde prestaties en kunt u bij ons opvragen.

Op het zorglandgoed is tevens plaats voor maatschappelijke leer- en werkplaatsen voor mensen met een beperking en/of afstand op de arbeidsmarkt en leerlingen van basis- , voortgezet-, MBO en HBO onderwijs. Daarmee bereiken we een levendig landgoed waar omwonenden ook hartelijk worden uitgenodigd.

We dragen hiermee bij aan de volgende doelstellingen:

     Een dynamische en levendige samenleving op en rond het Zorglandgoed die de sociale cohesie tussen doelgroepen stimuleert en uitstraalt naar de omgeving.

     Isolement van betrokken doelgroepen opheft en/of voorkomt.

     Gezondheid van deelnemers ondersteunt en/of bevordert. 

Onze visie baseert zich op persoonlijke, betaalbare en kwalitatief hoge zorg waarbij het heden, het verleden en de zelfredzaamheid van de zorgvrager een ruime plaats in het wonen en begeleiden krijgen. Het centraal stellen van de zorgvragers wordt hiermee in een ander daglicht geplaatst en richten wij ons op het welzijn en welbevinden van de zorgvragers.

5 beoogde effecten zijn:

     Iedereen midden in de samenleving waarbij groen en dieren meehelpen de verbinding te maken tussen alle doelgroepen en leren leuk maken;

     Eenvoud, ritme en structuur bieden een veilige woon-, werk-, leer- en recreëer omgeving;

     We denken vanuit mogelijkheden en zetten deze centraal;

     Community Care vanuit de oorsprong voeden en stimuleren, iedereen kan meedoen;

     De basis zal zich organisch blijven ontwikkelen en de gewenste vorm van de omgeving krijgen.

Tot zover onze korte beschrijving. Voor meer informatie kunt u onze website www.lingeszorglandgoed.nl bekijken en/of contact met ons opnemen.

Vriendelijke groet, Nicoline van Iperen en Cor van den Berg