Vluchtelingenhulp   

Aangemaakt door :

Stichting Hulpkaravaan

Locatie:

Netherlands, Netherlands

Gewone mensen helpen gewoon!

Change the button language in English on the top of this page!


Hulpkaravaan naar Griekenland hecht aan samenwerking en sociale duurzaamheid


In Griekenland werken wij altijd samen met lokale vrijwilligersinitiatieven. Wij bieden hen niet alleen onze hulpgoederen aan, maar helpen hen ook om deze zo goed mogelijk te kunnen ontvangen en te verwerken zodat er ter plaatse geen kostbare tijd verloren gaat met sorteren.


Wij kiezen bewust de samenwerking met Griekse vrijwilligersorganisaties om de Grieken te helpen het hoofd te bieden aan deze crisis en zo mee te bouwen aan sociale duurzaamheid in de getroffen gebieden. Deze samenwerking levert onze organisatie het voordeel op dat onze hulpgoederen sneller en efficiënter de vluchtelingen bereiken aangezien de Griekse vrijwilligersorganisaties beter toegang hebben tot lokale infrastructuren. 


Niemand kan de wereld alleen veranderen, samen kunnen we wel een wereld van verschil maken!


Griekenland heeft niet het vermogen, niet de infrastructuur, noch de financiën om een ​​duurzaam leven te bieden aan zo een groot aantal mensen dat naar Griekenland komt. Daarom ondersteunt EQualydria, dit is een project onder van Stichting Hulpkaravaan, projecten die door vluchtelingen zelf zijn geïnitieerd. Ons gemeenschappelijke doel is dat ze onafhankelijk zijn van hulp en overheid in ongeveer vier jaar nadat hun projecten zijn gestart. 

Als ze van plan zijn om te groeien zodat ze meer banen kunnen aanbieden voor een grotere groep asielzoekers. In dat geval, blijven we betrokken als er behoefte is aan expertise of facilitering. 


Deze projecten streven ook naar intensieve samenwerking met de Griekse bevolking, zodat zij kunnen samenwerken aan een gezonde economische groei in de regio. Zo lang als nodig, zal EQualydrya partner zijn, de brandstof die deze motor aandrijft. We verwijderen obstakels die verhinderen dat deze projecten groeien en we faciliteren met onze bestelwagen en vrijwilligers op locatie waar we kunnen. Onze Nederlandse waarde "de zwaarste schouders dragen de zwaarste lasten" zorgen ook voor een balans. Gelijkheid betekent voor ons geen kwantitatieve gelijkheid, maar staat voor kwalitatieve gelijkheid. Een succesvol resultaat is wanneer iedereen per capaciteit bijdraagt! 


We zijn of waren betrokken bij een landbouwproject, sociale winkel, voetbalteam voor vluchtelingen, naschoolse educatie, schaakclub, sport faciliteiten, technisch team voor een aantal squats in Athene.

We ondersteunen ook noodsituaties als het gaat om onderhoud dat gezondheid en veiligheid bevorderd. Uw financiële steun maakt op de lange termijn een verschil! Het is sponsoring voor onafhankelijkheid. 


Door te helpen voorkomen we dat wanhopige mensen uit Griekenland vertrekken en gevaarlijke routes nemen naar het noorden van Europa. We voorkomen dat smokkelaars geld verdienen. We voorkomen dat criminelen organen stelen en hun slachtoffers doden achterlaten na deze roof. We voorkomen fysieke aanvallen en afranselingen door politieagenten op de Balkan. 


Ik denk dat we het maximale moeten doen. Omdat gewone mensen gewoon niet willen dat hun medemensen deze dingen overkomt!

Help je ons om hen te helpen?


Aid Caravan to Greece is committed Collaboration and social durability


In Greece we closely co-operate with local volunteering initiatives. We do not only offer them our goods, but also help them in receiving and redistributing our goods in the best possible way. In this way, we try to make sure that local volunteers do not lose precious time with sorting the goods once received.


We decided to co-operate with Greek volunteering organisations to help the Greeks face this crisis. In this way we create social durability in the regions that are affected. Our organisation mutually benefits from this co-operation as our aid supplies reach refugees faster and more efficient because Greek volunteering organisations have better access to local infrastructure.  


Nobody can change the word on its own, together we can make a big difference!


Greece has not the ability, not the infrastructure nor the finances to provide a sustainable life for this amount of people coming in to the countries systems. That is why EQualydria, witch is a project of Aidcaravan foundation, supports projects initiated by refugees themselves. Our common goal is that they will be independent of aid and government in four years after their projects started. If they intent to grow to provide more jobs for bigger group asylum seeker. If so we stay involved if there is need for expertise or facilitation.


These projects also aim for intensive cooperation with the Greek population so that they can work together towards a healthy economic growth in the region. As long as necessary, EQualydrya will be the partner, the fuel that runs this engine. We remove obstacles that prevent these projects from growing and we facilitate with our van and volunteers on location where we can. Our Dutch value “the heaviest shoulders bear the heaviest loads” also ensure a balance. For us equality does not mean quantitative equality, it stands for qualitative equality. A successful result is when everyone contributes by capacity!


We are or where involved in a farming project, social shop, refugee football team, after school education, sport facility, technical team for all the squats in Athens. Also we offer support for emergency maintenance, health and safety situations. Your financial support is making a difference for the long term! It is sponsoring to independence.


When we do help to success we prevent desperate people going on the move out of Greece by dangerous routes to the north of Europe. We prevent smugglers to make money on them. We prevent criminals who steal organs and kill their victims after this robbing. We prevent physical attacks and beatings by police officers at the Balkan. I think we should do the maximum. Because ordinary people just want to help to provide those things to happen to any living being! Will you help us to help them?

https://www.hulpkaravaangriekenland.nl - [email protected]
Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.