SamenDoorSamen

Begeleidt statushouders in Rotterdam

Vluchtelingenhulp

Created by :

SamenDoorSamen

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

SamenDoorSamen begeleidt statushouders in Rotterdam om hen optimaal te laten integreren en participeren in de Rotterdamse samenleving. Dit doen wij middels een integrale aanpak welke grofweg te verdelen is in de onderstaande vier pijlers.

 

1. Aanvullende maatschappelijke begeleiding
Wij constateren dat statushouders vaak aanvullende begeleiding nodig hebben/wensen, om echt mee te kunnen doen in de maatschappij. Gezinnen/ statushouders die na hun traject van maatschappelijke begeleiding nog verdere hulp behoeven, worden door VluchtelingenWerk Maasdelta aan ons overgedragen. Wij koppelen hen vervolgens aan een maatje en zetten stappen om hen verder te activeren. Het gaat hier om maatwerk waarbij we uitgaan van en anticiperen op de behoeften en vragen van de statushouder. Doel is om hen uiteindelijk te laten stijgen op de participatieladder en dichter bij hun eigen dromen en doelen te laten komen.

 

2. Ondersteuning bij educatie- en arbeidsparticipatie
Bij kinderen die een lange vlucht achter de rug hebben en/of uit een oorlogssituatie komen waar geen goede scholing mogelijk was, is vaak sprake van een algehele educatieachterstand die zij niet inhalen door in te stromen in het reguliere onderwijs. Wat betreft arbeidsparticipatie, zijn velen niet in staat om zonder steuntje in de rug een passende opleiding te vinden of een plek te verwerven op de arbeidsmarkt. Hierin hebben zij dan ook aanvullende begeleiding en ondersteuning nodig. Dit bieden wij door de maatjes middels mindmaps de dromen, talenten en vaardigheden in kaart te brengen. Waarna het maatje hem/ haar aan de hand mee kan nemen naar diverse workshops, cursussen, bedrijfsbezoeken, bijscholingstrajecten etc.

 

3. Complementair sociaal- en cultureel aanbod
Tot zover hebben we met name onderdelen genoemd die gericht zijn op de formele integratie. De informele integratie echter, waarbij het gaat om ontspanning, sport en creativiteit, is minstens zo belangrijk! Dit gieten wij in de vorm van creatieve en leerzame activiteiten, ontmoetingsmogelijkheden, uitwisseling, contact, sport en ontspanning. Onze kracht is daarbij dat wij dit aanbod ontwikkelen en uitvoeren vóór de doelgroep en samen mét de doelgroep. Deelnemers voor de verschillende activiteiten verkrijgen wij in samenwerking met VluchtelingenWerk en andere organisaties. Samenwerking is voor ons een sleutelwoord.

 

4. Dialoog en ontmoeting in de wijk- draagvlakversterking
Wij constateren een behoefte aan de verbinding van en tussen mensen. Het laten horen van een ‘counter narrative’, een positief geluid, is van belang. Integratie kan alleen slagen in een inclusieve samenleving waar culturele diversiteit wordt gewaardeerd. Wij maken ruimte voor juiste informatie en nuance. Dit door enerzijds in gesprek te gaan en anderzijds een tegengeluid te laten horen.