Here to Support

Here to Support stelt zich dienstbaar op ten aanzien van het protest van vluchtelingencollectief We Are Here.

Vluchtelingenhulp

Created by :

Here to Support

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Stichting Here to Support is een initiatief dat zich zich dienstbaar opstelt ten aanzien van het protest van vluchtelingencollectief We Are Here.In 2012 is een groep van niet-uitzetbare asielzoekers bijeen gekomen om de problemen waar zij mee geconfronteerd worden zichtbaar te maken. Onder de naam We Are Here vragen zij om erkenning van hun bestaan en agenderen zij de gevolgen van het huidige asielbeleid voor diegenen die vaak jarenlang tussen wal en schip vallen. Stichting Here to Support is vanuit het vluchtelingencollectief We Are Here en hun supporters ontstaan.Anders dan de meeste organisaties die met vluchtelingen werken richt Here to Support zich specifiek op vluchtelingen die tussen wal en schip terecht zijn gekomen – asielzoekers die in een uitzichtloze situatie verkeren omdat ze in Nederland geen verblijfsvergunning hebben gekregen, maar ook niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Zij bevinden zich in limbo. Deze ‘vluchtelingen in limbo’ zijn vaak jarenlang onzichtbaar aanwezig in de Nederlandse samenleving. Voor de oprichting van We Are Here hadden zij nauwelijks een stem in het publieke debat en hun overlevingsstrijd blijft tot op de dag van vandaag voor veel Nederlanders onzichtbaar.De projecten uit de koker van onze gedreven organisatie worden opgezet door een groep van kunstenaars en theoretici in nauwe samenwerking met We Are Here. Samen streven zij naar samenwerkingsvormen gebaseerd op gelijkwaardigheid binnen een samenleving die zich kenmerkt door fundamentele ongelijkheid. Onze organisatie opereert vanuit de overtuiging dat een open en inclusieve samenleving alleen ontstaat daar waar iedereen aanwezig wordt erkend en waar iedereen rechten heeft.Here to Support richt zich niet op het verstrekken van humanitaire ondersteuning, maar op het zichtbaar, hoorbaar en weerbaar maken van deze groep vluchtelingen. Alle activiteiten van onze organisatie zijn erop gericht om mensen weer grip op het eigen leven te geven. Here to Support zet educatieve en culturele projecten op die het de vluchtelingen in limbo mogelijk moeten maken om zich te uiten en te werken aan persoonlijke ontwikkeling. Om vorm te geven aan hun leven, en te ontsnappen aan het eeuwige wachten in het politiek en juridische vacuum waarin ze zich bevinden. Op deze manier ondersteunt Here to Support het emancipatorische karakter van het vluchtelingencollectief We Are Here. Zodat deze groepzichzelf kan laten zien, horen en de juiste steun weet te vinden in de Nederlandse samenleving om de door hen zelf geformuleerde doelen te realiseren.We are here to support.