Ondernemerschap   

Aangemaakt door :

Chiel Dop

Locatie:

's-Hertogenbosch, Nederland

For English see below. Plastic in onze oceanen is een groot probleem. Miljoenen stukjes plastic zorgen ervoor dat de dieren die in de oceanen leven letterlijk verstopt raken en niet overleven. We willen dit veranderen. Met de eerste circulaire zonnebril gemaakt van gerecycled plastic. Dus doneer en help ons starten!


Waarom we dit doen

Wij hebben een groot probleem met plastic in onze oceanen is. De miljoenen stukken plastic zorgen ervoor dat de dieren die in de oceanen leven, letterlijk verstopt raken en dit niet overleven. Dit omdat zij het verschil niet zien tussen voedsel en plastic.


Ik wil dit veranderen. Ik zou het mijn kinderen niet kunnen uitleggen dat wij het probleem van de plastic soep erkennen, een oplossing hebben en hier niets mee doen om het probleem te voorkomen.


Wat we gaan doen

De gedachte is om de zonnebril van gerecycled plastic te produceren. Door het plastic gesorteerd in te zamelen is het goed mogelijk een mooi eindproduct van hoge kwaliteit te krijgen. Ook hoeven wij op deze manier geen nieuw materiaal te gebruiken. Door de zonnebril na iedere gebruikersfase weer tot grondstof te maken en weer een nieuwe zonnebril van te produceren creëren wij een circulair systeem. Waarbij nagenoeg geen afval meer ontstaat.


Verder willen we de Zonnebril via een abonnementsmodel aanbieden (€ 6,50 per maand of € 69 per jaar). Als je afscheid neemt van de zonnebril stuur je deze naar ons en stopt het abonnement. Hiermee zorgen we dat het materiaal bij ons terug komt en dat we er een nieuwe van kunnen maken (circulaire economie).


Wat onze zonnebril ook bijzonder maakt is dat hij er waanzinnig uit gaat zien, op termijn door de gebruiker zelf op kleur is samen te stellen, een terug-vind-service heeft en 10% van de omzet naar goede doelen gaat. Ook stimuleren wij ook actief het project 'Shades of love' waarbij gebruikte zonnebrillen worden gedoneerd aan mensen in de Himalaya om oogziektes te voorkomen.


Hoeveel hebben we nodig?

In totaal verwachten wij nog ongeveer € 30.000,- nodig te hebben om het productieproces volledig rond te krijgen. Om te starten hebben wij ca. € 5.500,- aan startkapitaal nodig en wel als volgt verdeeld:

  • inkoop materialen € 1.000,-
  • productieapparatuur € 2.000,-
  • apparatuur voor nabewerking € 1.500,-
  • Marketing (website e.d) € 1.000,-


Wat we al hebben bereikt

De eerst stappen die we nu al hebben gezet is dat we het productieproces hebben ingericht. Ook hebben wij de apparatuur gevonden die het ingezamelde materiaal te fijn te maken (schredden). Verder hebben we de marketingstrategie uitgewerkt en kunnen we echt starten als we het startkapitaal bij elkaar hebben.


Wat krijgt je hier voor terug?

  • Als eerst onze eindeloze waardering :-)
  • Een goed gevoel dat je bijdraagt iets dat impact heeft op onze toekomst en die van onze (klein)kinderen.
  • Vermelding op onze website als een van onze helden hier het mogelijk hebben gemaakt dit plan van de grond te krijgen.
  • Bij een donatie van meer dan € 25,- krijg je een toffe armband (volledig van gerecycled materiaal) thuisgestuurd.


Vind je dit een goed initiatief?

Naast een donatie, kun je ons helpen door deze campagne te delen met je vrienden, familie en collega’s die dit ook een goed initiatief vinden en hierin zouden willen ondersteunen. Elke bedrag is welkom. Je kunt al doneren vanaf € 5,-. Maar om echt iets te kunnen doen zijn grotere bedragen van harte welkom :-)


Doneer dus nu en help onze droom waar te maken en impact te hebben op een schonere oceaan.


English:


Why we do this

We have a big problem with plastic in our oceans. The millions of pieces of plastic ensure that the animals that live in the oceans literally get clogged and do not survive. This is because they cannot tell the difference between food and plastic. Now the Ocean clean-up is an insanely good idea.


I want to change this. I couldn't explain to my children that we recognize the plastic soup problem, have a solution, and are doing nothing to prevent the problem.


What we will do

The idea is to produce the sunglasses from recycled plastic. By collecting the plastic sorted, it is quite possible to obtain a beautiful end product of high quality. We also do not have to use new material in this way. By converting the sunglasses into a raw material after each user phase and producing new sunglasses, we create a circular system. Virtually no waste is produced.


We also want to offer the Sunglasses via a subscription model (€ 6.50 per month or € 69 per year). If you say goodbye to the sunglasses, you send them to us and the subscription ends. With this we ensure that the material comes back to us and that we can make a new one (circular economy).


What also makes our sunglasses special is that they can be put together by the user by color, have a retrieval service and 10% of the turnover goes to charities. We also actively promote the 'Shades of love' project, in which used sunglasses are donated to people in the Himalayas to prevent eye diseases.


How much do we need?

n total we expect to need about € 30,000 to complete the production process. To start, we need approximately € 5,500 in starting capital, divided as follows:


purchase of materials € 1,000

production equipment € 2,000

equipment for post-processing € 1,500

Marketing (website, etc.) € 1,000


What we have already achieved

The first steps we have already taken is that we have set up the production process. We have also found the equipment that makes the collected material too fine (shreds). We have also worked out the marketing strategy and we can really start once we have the starting capital together.


What do you get in return?

First of all, our endless appreciation :-)

A good feeling that you contribute something that has an impact on our future and that of our (grand) children.

Mention on our website if one of our heroes here made it possible to get this plan off the ground.

With a donation of more than € 25, you will receive a nice bracelet at home.

Do you think this is a good initiative?

Besides a donation, you can help us by sharing this campaign with your friends, family and colleagues who also think this is a good initiative and would like to support it. Any amount is welcome. You can donate from € 5, -. But to really be able to do something, larger amounts are welcome :-)


Furthermore, we would think it would be great if you would share this promotion on social media to get even more attention (and donations) for our start-up.


So donate now and help make our dream come true and have an impact on a cleaner ocean.

€ 25 van € 5.500
0.5% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.