Bike For School Zuid-Marokko

Bike For School Zuid-Marokko

Maatschappij

Created by :

Bike For School Zuid-Marokko

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 0 of € 14.900
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Bike For School Ouarzazate

Huidige situatie:

In Marokko woont 2/3 van de scholieren meer dan 5 km van school. In geïsoleerde rurale gebergte gebieden is 15 km geen uitzondering. Scholieren moeten 6 dagen in de week deze afstand naar school lopen.

Wat is er aan de hand ?

Een lange en uitputtende wandeling, waardoor ze vaak futloos in de klas zitten en slecht presteren. Daarnaast zorgt de lange looptijd naar school er regelmatig voor dat de scholieren vroegtijdig met school moeten stoppen. Zij kunnen simpelweg door de lange looptijd het onderwijs niet verenigen met de tijd die zij nodig hebben voor huishoudelijke werk en ondersteuning bij het inkomsten generen voor het gezin. Dat zorgt voor een onnodig onderpresteren van scholieren en hoog aantal vroegtijdige schoolverlaters. En ondermijnt zo kansen die goede scholing biedt op een betere toekomst en houdt zo mede armoede in stand. Dit is een groot probleem.

Wat is de oplossing ?

De oplossing is vrij simpel: betaalbaar en efficiënt vervoer.

Wat voor effect heeft het?

Met een fiets kunnen scholieren en leraren zich sneller verplaatsen en makkelijker grote afstanden afleggen. Afstanden van 15-20 kilometer worden met een fiets beter overbrugbaar. Ook de kans op vroegtijdig schoolverlaten vermindert daardoor. Met de tijdwinst die de fiets creëert is het ook haalbaar dat onderwijs en huishoudelijke taken beter kunnen worden gecombineerd. Zo hebben vooral meisjes ook een eerlijke kans om onderwijs te volgen.

Wie ben ik ?

Ik ben geboren en getogen in zuid Marokko. Ik woon sinds 2000 in Nederland. 13 jaar actief in de gehandicapten en geestelijke zorg. Ik wil graag samen met jullie en dankzij jullie donaties en steun een Bike For School project realiseren in Zuid Marokko dat de mobiliteit van 140 scholieren en 5 leraren fors vergroot. De scholieren die vroegtijdig gestopt zijn met school (drop-outs) of die grote absentie vertonen krijgen de beschikking over een fiets en zullen zo betere toegang tot onderwijs krijgen en kansen op een betere toekomst.

Overzicht Bike For School project :

Deze project heb ik samen met pas afgestudeerde studenten opgezet. De volgende gebieden liggen allemaal in de zuidelijke regio van Marokko : Ouarzazate / Tinghir. Op dit moment zijn we bezig met Gebied 2 : Kelaat magouna en omgeving.

2017 Gebied 1 : Skoura en omgeving (project uitgevoerd zie impressiefilmpje). Inschrijvingen: 56. Totale kosten project: 8500 euro. In samenwerking met verschillende betrokkenen : gemeente Skoura Ouarzazate, stichting Ajyal, buitenlandse donateurs.

2018 Gebied 2: Kelaat Magouna en omgeving (onderzoek afgerond november 2017). Verwachte datum uitvoering: Mei 2018.Inschrijvingen: 145Meisjes : 45Jongens: 70Kinderen: 25Leerkracht: 5

2019 Gebied 3 : Imilchil en omgeving .

2019 Gebied 4 : Dades / Saghrou en Omgeving.

2020 Gebied 5: Tinghir en omgeving

2020 Gebied 6: Ait ben Haddou en omgeving

Doel/specificatie budget:

Fase 1: Onderzoek 4 weken tijd: kosten per 4 weken

Fase 1 Salaris 2 vaste onderzoekers /4 weken tijd                                               600 euro

Fase 1 onkostenvergoeding 3 vrijwilligers (onderzoek) /4 weken tijd              300 euro

Fase 1 Kosten communicatie/documentatie/onderzoek /4 weken tijd           100 euro

Fase 1 Kosten eten/drinken/vervoer tijdens onderzoek /4 weken tijd            300 euro

Sub totaal 1                                                                                                                1300 euro

Fase 2: fietsen uitdelen 1 week tijd : kosten per 1 week

Fase 2 Salaris 2 vaste medewerkers ( uitdeling / 1 week tijd )                           150 euro

Fase 2 Onkostenvergoeding 10 vrijwilligers ( uitdeling / 1 week tijd)               500 euro

120 fietsen (gebruikt, groot en zeer goed als nieuw)                                          8400 euro

25 fietsen (gebruikt, klein en zeer goed als nieuw)                                            1250 euro

Reparatie en revisie kosten 145 fietsen + accessoires                                       725 euro

145 sloten nieuw                                                                                                     1450 euro

Kosten eigendomskaart /leges inschrijven op naam) 145 fietsen                   725 euro

Vervoerkosten van de 145 fietsen naar de afleveringspunt                            150 euro

Eten/drinken personeel ( uitdeling / 1 week tijd)                                               200 euro

Sub totaal 2                                                                                                              13.550 euro

Totale kosten                                                                                                           14.850 euro

Eerder Opgehaald lokaal                                                                                       1000 euro

Totaal exclusief Service                                                                                         13.850 euro

Whydonate service                                                                                                 1050 euro

Totaal in te zamelen bedrag                                                                                 14.900 euro


ENGLISH SPEAKERS:


Project Bike For School Ouarzazate

Current situation:

2/3 of the students lives in Morocco more than 5 km from school. In isolated rural mountain areas is 15 km no exception. Pupils have to walk 6 days a week this distance to school.

What's wrong?

A long and exhausting walk, making them often lifeless in the class and perform poorly. In addition, the long walk to school regularly for time that the students have to stop early with school. They can simply by the long term education not unite with the time they need for household work and generating support for the family. That creates an unnecessarily high number of early school-leavers for school pupils and underachievement. And so undermines opportunities that good training offers for a better future and thus keeps fellow poverty. This is a big problem.

What is the solution?

but the solution is simple: affordable and efficient transport.

What effect does it have?

Students and teachers with a bicycle can move faster and make easier great distances. Distances from 15-20 km with a bike are better Bridgeable. The risk of early school leaving reduces thereby. With the time savings that the bicycle creates it is also feasible that better education and household tasks can be combined. Thus, especially girls also have a fair chance to be able to go to school.

Who am I?

I was born and raised in South Morocco. I live since 2000 in The Netherlands. 13 years active in the disabled and mental health care.I want to realized together with you and thanks to your donations and support a Bike For School project in South Morocco that sharply increase the mobility of 140 students and 5 teachers. The pupils who stopped with school (drop-outs) or that great absence exhibit get a bicycle and will get better access to education and opportunities for a better future.

Overview Bike For School project:

I set this project up together with a group of graduate students in Ouarzazate.The following areas are all located in the southern region of Morocco: Ouarzazate / Tinghir. At the moment we are working on area 2: Kelaat Magouna.

2017 Area 1: Skoura (project carried out , see impression film). Inscriptions: 56. Total project cost: 8500 euro.

2018 Area 2: Kelaat Magouna (research completed)Inscription: 145.Girls: 45Boys: 70Children: 25Teachers: 5

2019 Area 3: Imilchil.

2019 Area 4: Dades / Saghrou.

2020 Area 5: Tinghir.

2020 Area 6: Ait ben Haddou.