Secured online donation Enter your donation
Amount

Whydonate has a 0% platform fee for organizers and relies on the generosity of donors like you to operate our service.

Thank you for including a tip of:

Total charge: € 28.75

By donating you agree to our Terms and Conditions.
€ 395

Laat mensen met Down ook meetellen!

Stich­ting De Ups­i­de van Down wil dat men­sen met Down­syn­droom mogen mee­doen in de maat­schap­pij. Dat zij kan­sen krij­gen en beoor­deeld wor­den op hun indi­vi­du­e­le kwa­li­tei­ten en niet bij voor­baat wor­den uit­ge­slo­ten op basis van ver­ou­der­de denk­beel­den en voor­oor­de­len. Een eer­ste ver­eis­te

Maatschappij

Created by :

Stichting de Upside van Down

Location:

Netherlands , Netherlands